PREČO PRÁVE INDUKČNÉ SLUČKY (IL)?!

Postihnutie sluchu je vážnym zdravotným problémom, ktorý bez kompenzačných pomôcok významne ovplyvňuje plnohodnotné začlenenie takto postihnutých osôb do väčšinovej spoločnosti. Ľudia, ktorí trpia hluchotou, majú problém s porozumením písanému textu. Väčším problémom je verbálny prejav. Hovorený prejav nepočujúcich je neprirodzený, mnohokrát nezrozumiteľný. Kvalita verbálnej komunikácie determinuje možnosti nepočujúcich, môže negatívne ovplyvňovať pracovné uplatnenie a pod.

To, že osoby s postihnutím sluchu, pokiaľ je ich sluchové postihnutie závažnejšieho charakteru, majú neprirodzenú intonáciu, súčasná majoritná spoločnosť napospol už rešpektuje. Neschopnosť reagovať na aktuálnu situáciu je už ale väčšinou za hranou tolerancie.

Je preto nutné pomáhať nepočujúcim k plnohodnotnému životu kompenzačnými a komunikačnými pomôckami. Indukčná slučka (ďalej len IL), je technické komunikačné zariadenie, ktoré je z hľadiska osôb s postihnutím sluchu veľmi pohodlné. Postačí bežné načúvací prístroj, ktorý nepočujúci užíva v každodennom živote, prepnúť do módu, v ktorom bezdrôtovo prijíma signál z IL a porozumenie tomu, „o čom je reč“, sa stáva realitou. Samozrejme za podmienky, že v danom objekte:

  • jednacej sále
  • divadle
  • športovej hale
  • na stanici
  • v kostole

je IL inštalovaná a je funkčná. Povinnosť vybaviť miesta, kde sa zhromažďuje viac ľudí IL, má aj legislatívnu podporu. Ale tá je v mnohých prípadoch rešpektovaná iba formálne.

Cieľom projektu je teda osloviť inštitúcie a organizácie vlastniace objekty, v ktorých má byť podľa Vyhlášky MMR č. 398/2009 Zb. inštalovaná IL a stavebné úrady, ktoré schvaľujú investičné aktivity developerov a ponúknuť im relevantné informácie, ako, kedy, kde a čo urobiť, aby vyhláškou spomínaná komunikačná bezbariérovosť bola zaistená. Do tejto cieľovej skupiny patria projektanti, architekti, osoby zaisťujúce technické vybavenie budov, servisní pracovníci, vlastníci a prevádzkovatelia spomínaných objektov a ďalší.

Projekt sa ale zameriava aj na druhú stranu bariéry – na samotných nepočujúcich. Tí budú v rámci projektu vyškolení, ako IL správne používať, čo od nej očakávať a kde a ako sa dožadovať jej plnej funkčnosti.

Pozornosť projektu bude venovaná aj skupine foniatrov a audiológov.

Všetkým vyššie spomínaným tento projekt ponúka pomoc vo forme ucelených informácií spracovaných interaktívnou online formou dostupnou ako na patričných webových stránkach projektu, tak aj formou aplikácie na chytrých mobilných telefónoch (dnes stále populárnejšie appky). Projekt je riešený v rámci projektového partnerstva 3 krajín: Česko, Slovensko a Slovinsko, pretože situácia v týchto krajinách je viac-menej obdobná.

Cieľom projektu je tiež vyvrátenie nepravdivých tvrdení, že technológia IL slúžiaca ako komunikačný prostriedok osobám, ktoré používajú načúvací prístroj alebo majú voperovaný kochleárny implantát, je zastaraná, a teda nemá cenu sa ňou ďalej zaoberať. Opak je pravdou. IL prežívajú vo vyspelých krajinách po celom svete renesanciu. Výstupom tohto projektu budú nielen ucelené, prehľadné a online dosiahnuteľné informácie o najnovších trendoch v danej oblasti, ale aj metodika, ako tieto informácie čo najúčinnejšie šíriť medzi nepočujúcimi aj intaktnými. spoločností. Táto metodika bude v rámci projektu aj po jeho ukončení využívaná pre vzdelávacie aktivity ako pre nepočujúcich, tak pre počujúcich odbornú verejnosť. V zmysle tejto metodiky budú organizované webináre, semináre, kurzy pre obe cieľové skupiny a ďalšie vzdelávacie aktivity.

Zvláštnym, pre nepočujúcich veľmi vítaným výstupom projektu bude interaktívna mapa názorne rezentujúca objekty a miesta, v ktorýchIL sú inštalované.Táto mapa pomôže nepočujúcim plánovať svoje študijné, pracovné i voľnočasové aktivity tak, aby mohli nainštalovaných a funkčných IL využívať (napr. v divadlách, kostoloch, na stanici a pod). Interaktívna mapa bude sprístupnená formou appky aj užívateľom smartfónov.