METODIKA část 2

Nové trendy ve využívání indukčních smyček k minimalizaci komunikační bariéry mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní společností

Metodika pro vzdělávání odborníků i široké veřejnosti.
v dalším textu „IL“ = indukční poslechové smyčky (z anglického označení „Induction Loops“)

Autor: kolektiv autorů
Metodika byla vytvořena v rámci projektu
„Nové trendy inkluzivního vzdělávání o využití indukčních smyček (IL) k minimalizaci komunikační bariéry mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní společností“
2022-1-CZ 01- KA220 – ADU 000085158
realizovaného v rámci programu ERASMUS+
© Unie neslyšících Brno z.s., 2023

Část 2

Projektová příprava, materiální zabezpečení, montáž a nastavení nově realizovaných systémů poslechových indukčních smyček. Údržba, měření, nastavení a testování IL, které jsou už v provozu.

Komu jsou určeny:

Architektům, projektantům technického vybavení budov, firmám realizujícím IL, dodavatelům komponentů pro jejich realizaci, investorům v oblasti veřejných prostor pro shromažďování většího počtu osob, pracovníkům údržby stávajících IL a těm, kteří se věnují testování a správnému nastavení systémů IL.

Obsah Části 2:

1. Průvodce systémovým řešením IL dle typu prostor, které mají být ozvučeny

2. Nejčastější způsoby provedení indukční smyčky + materiál pro indukční smyčky

3. Doporučení, která je nutno respektovat jak při projektování a realizaci, tak při běžném provozu indukčních poslechových smyček

4. Situace, ve kterých často dochází k chybám a návrhy, jak se těmto chybám vyhnout

5. Praktická doporučení pro výběr a nastavení přenosných indukčních smyček

6. Postupy hodnocení a testování místa, kde je nainstalovaná nebo kde by měla být nainstalována IL

7. Uvedení indukční smyčky do provozu

Příloha 1 Části 2 metodiky:

Indukční smyčky v dopravě

Zvukové informace v dopravních prostředcích (vlak, tramvaj, metro…)

Aktuální stav využívání IL v oblasti dopravy v partnerských zemích projektu

Příloha 2 Části 2 metodiky:

Další ukázky využití indukčních smyček mimo oblast dopravy

1. Průvodce systémovým řešením IL dle typu prostor, které mají být ozvučeny

Tabulka č.1, kterou najdete níže v textu, uvádí přehlednou formou typické příklady použití jednotlivých typů IL a jejich komponentů. Hned na úvod je ale nutno zdůraznit, že uvedené způsoby použití IL jsou pouze orientační. Každá instalace IL je totiž originálem. Její originalita spočívá v tom, jaké a jak silné rušivé vlivy na provoz IL budou působit, resp. působí a jak se projektant IL s těmito vlivy vypořádá. Například poslechové smyčky instalované v místnosti s ocelovou vyvýšenou podlahou mohou vyžadovat zesilovač až čtyřikrát výkonnější než systém instalovaný v kostele na kamenné podlaze. Proto doporučujeme vždy kontaktovat výrobce a ujistit se o správnosti výběru jednotlivých komponentů indukční smyčky. Výběr zesilovače by měl vždy vycházet z konstrukčního typu smyčky a požadavků na výkon. Ten lze vypočítat z objemu ozvučovaného prostoru (délky, šířky a světlé výšky), z délky a typu smyčky, délky a typu napájecího kabelu a z koeficientu očekávaných ztrát vlivem ocelových konstrukcí. Bohužel neexistuje jednotný algoritmus, který by byl použitelný pro komponenty různých výrobců, stejně jako mezi komponenty různých výrobců není zajištěna kompatibilita. Proto důrazně doporučujeme, vybrat pro každou jednotlivou aplikaci IL komponenty od jednoho výrobce a pouze tyto pak dále specifikovat a kombinovat. Většina světových výrobců IL nabízí výraznou podporu svým zákazníkům při všech úkonech provázejících realizaci IL. Takže se nerozpakujte konzultovat s výrobcem, kterého pro spolupráci vyberete, jak koncepční záležitosti, tak detaily konkrétního řešení.

Tabulka 1: Typická použití jednotlivých typů IL a jejich komponentů

Specifikace prostoru, který má být ozvučen IL Doporučený typ smyčkového zesilovače IL Doporučený typ zapojení IL
Komunikace mezi 4 očima v hlučném prostředí např. v jednacích místnostech, kde není přesně vyspecifikováno místo, kde by se účastníci rozhovoru měli nacházet Přenosný systém stolní indukční smyčka Přenosná kompaktní pomůcka
Prodejna s pultovým prodejem Pevný přepážkový zesilovač Výrobcem připravený závit IL, příp. více závitů, které jsou součástí dodávky – systém s přesahem signálu

Viz Metodika Část 1, obr.: 19 až 23

Recepce, informační služba Pevný přepážkový zesilovač Výrobcem připravený závit IL, příp. více závitů, které jsou součástí dodávky – systém s přesahem signálu

Viz Metodika Část 1, obr.: 19 až 23

Pokladna v bance, bezpečnostní okénko Pevný nepřenosný zesilovač vyvinutý speciálně pro pokladny a in-line duplexní interkomový systém Výrobcem připravený závit IL, příp. více závitů, které jsou součástí dodávky – systém s přesahem signálu

Viz Metodika Část 1, obr.: 19 až 23

Místnost obdélníkového půdorysu s nejkratší stranou menší než 4 metry Jednolinkové zapojení do zesilovače Perimetrické zapojení IL – po obvodu

Viz Metodika Část 1, obr.: 18

Místnost obdélníkového půdorysu s nejkratší stranou menší než 15 metrů, v budově bez kovové konstrukce Jednolinkové zapojení do zesilovače Perimetrické zapojení IL – po obvodu

Viz Metodika Část 1, obr.: 18

Místnost obdélníkového půdo-rysu s nejkratší stranou méně než 15 metrů, s jevištěm pro elektrické nástroje, v budově bez kovové konstrukce Jednolinkové zapojení do zesilovače Zapojení Cancellation IL – tento typ IL ruší přesah signálu  do vedlejších prostor

Viz Metodika Část 1, obr.: 16, 39 a 40

Prostory obdélníkového půdorysu s pevným sezením a nejkratší stranou méně než 15 metrů, v budově s moderní kovovou konstrukcí Jednolinkové zapojení do zesilovače Zapojení Phase Array IL – Překládaná fázová IL

Viz Metodika Část 1, obr.: 12 až 14

Prostory obdélníkového půdorysu s nejkratší stranou delší než 4 metry v budově s moderní kovovou konstrukcí Duální fázový zesilovač nebo
2 zesilovače s konfigurací master/slave a 90° fázovým posunem
Nízkoztrátové zapojení IL

Low Loss MultiLoop

Překládaná multifázová IL

Multi Loop Phased Array

Zasedací místnost obdélníkového půdorysu s nejkratší stranou delší než 4 metry, v budově s moderní kovovou konstrukcí Dvoulinková IL – zesilovač nebo
2 zesilovače s konfigurací master/slave a 90° fázovým posunem a linkovým audio vstupem z konferenčního systému
Nízkoztrátové zapojení IL

Low Loss MultiLoop

Fázová překládaná IL

Multi Loop Phased Array

Místnost obdélníkového půdorysu s nejkratší stranou delší než 4 metry, v budově s moder-ní kovovou konstrukcí a jevištěm pro elektrické nástroje Dvoulinková IL – zesilovač nebo
2 zesilovače s konfigurací master/slave a 90° fázovým posunem
Nízký přesah signálu IL v prostoru jeviště

Low Spill Multi Loop Phased Array

Místnost obdélníkového půdorysu s nejkratší stranou delší než 4 metry, v budově s moderní kovovou konstrukcí a dalším systémem sluchátek v blízkosti (vertikálně nebo horizontálně) Duální fázový zesilovač nebo
2 zesilovače s konfigurací master/slave a 90° fázovým posunem
Nízký přesah signálu IL ve směru k dalšímu systému sluchátek

Low Spill Multi Loop Phased Array


2. Nejčastější způsoby provedení indukční smyčky + materiál pro indukční smyčky

Výrobci často dodávají kompletní sortiment příslušenství pro usnadnění instalace indukčních systémů vč. kabelů o průřezu 1 mm2 – 2,5 mm2.

Obr. 1: Kabel a plochá měděná páska pro provedení indukční smyčky

Pod linoleum, vinylovou, laminátovou nebo dřevěnou podlahu nebo koberec se používá speciální instalační plochá měděná páska (až 2 cm široká). Tu je potřeba doplnit o výstražnou pásku a extrudovanou ochrannou pásku dle povahy podlahy, na kterou se instalovaný materiál pokládá.

Obr. 2: Ukázky kladení a spojování měděné pásky

Propojení zesilovače s indukční smyčkou se provádí nejčastěji stočeným párem drátů. Jeden vodič pro tok proudu ze zesilovače do smyčky, a druhý pro zpětný proud.

Obr. 3: Propojení smyčkového zesilovače s indukční smyčkou

 

2 žilový kabel pro zapojení v 1 okruhu

Obr. 4: Propojení zesilovače s indukční smyčkou pomocí 4 žilového kabelu = Systém Starquad
Používá se pro překládané fázové pole nebo dvouokruhovou smyčku

 

4 žilový 2,5mm2 se používá pro delší zapojení v prostoru paralelně v páru

Obr. 5: Ukázka zapojení dvojitého závitu po obvodu učebny s železo betonovou konstrukcí pro posílení signálu

Obr. 6: Detailní pohled na propojení kabelu indukční smyčky s dvojitým závitem do série, stejně tak se zapojuje měděná páska

Dodavatel, resp. montážní firma by měl zajistit umístění informační samolepky s mezinárodně uznávaným logem IL – uchem a písmenem „T“ v pravém dolním rohu, která upozorňuje na přítomnost profesionálně instalovaného systému indukční smyčky. 

Obr. 7: Mezinárodně uznávané logo pro indukční poslechovou smyčku

Zesilovače indukční smyčky bývají vesměs instalovány do serverovny [1] s audio technikou. Součástí výbavy vysílacího zesilovače by měly být i úchyty pro umístění zesilovačů do racku 19“ (palců), tedy kompatibilní  s instalovanou technikou.

Obr. 8: Ukázka montáže jednotlivých komponentů IL do racku 19“ (palců)


[1] Serverovna označuje specializované klimatizované prostory, kde jsou bezpečně umístěny počítačové servery a další důležitá technologická zařízení.


3. Doporučení, která je nutno respektovat jak při projektování a realizaci, tak při běžném provozu indukčních poslechových smyček

SPRÁVNÝ POSTUP:

 • Vhodným měřicím přístrojem (viz str. 9) proveďte na místě instalace IL posouzení úrovně elektromagnetického šumu na pozadí a posouzení ztráty signálu v kovové konstrukci budovy.
  Testovací zvukové soubory jsou zde:
 • Zkontrolujte, zda jsou v místě instalace IL použity ocelové podlahové dlaždice nebo rošty nebo hliníkové závěsné stropní rámy, příp. zda je jejich použití navrženo v projektové dokumentaci stavby.
 • Zkontrolujte, zda se v navrhované oblasti smyčky nebo v její blízkosti nenachází pódium nebo oblast, kde se mají používat elektrické hudební nástroje. V kladném případě je nutno provedení IL této skutečnosti přizpůsobit.
 • Zkontrolujte, k čemu bude navrhovaná oblast smyčky sloužit (poslech vsedě, ve stoje, volně se pohybující uživatel atd.).
 • Vypočítejte ve spolupráci s vámi zvoleným výrobcem nebo odborným dodavatelem požadavek na výkon smyčkového systému na základě objemu pokrytého prostoru a délky a typu smyčkového/napájecího kabelu.
 • Na základě zjištěných skutečností požádejte výrobce nebo odbornou dodavatelskou a montážní firmu o návrh jednotlivých komponentů IL a způsob provedení vlastní indukční smyčky.
 • Pokud spolupracujete s odbornou dodavatelskou a montážní firmou, ověřte si, je-li to možné, přímo u výrobce, že navrhované součásti vaší poslechové indukční smyčky jsou vhodné pro danou instalaci a jsou vzájemně kompatibilní.
 • Pečlivě vyberte vhodný mikrofon pro vaši aplikaci. Pamatujte, že se snažíte zachytit pouze požadované zvuky, abyste zvýšili odstup signálu od šumu. Vyberte proto, pokud možno, směrový mikrofon a ujistěte se, že je umístěn co nejblíže ústům operátora. Pokud je mikrofon příliš daleko od požadovaného zdroje zvuku, nebude jednotka poskytovat žádnou další výhodu oproti samotnému sluchadlu nebo kochleárnímu implantátu.
 • Využijte možnost připojení externího mikrofonu (pokud to zařízení umožňuje), který by měl být umístěn co nejblíže ústům osoby, jejíž hlas je třeba zachytit, např. klopový mikrofon.
  POZOR!!! Pokud použijete bezdrátový externí mikrofon, tzv. mikroport, může dojít ke vzájemnému rušení tohoto mikrofonu a IL. Situaci lze řešit tím, že IL a mikroport budou používat rozdílné kanály.
 • Pokud montujete pevnou přepážkovou IL, ujistěte se, že předem vytvarovaná smyčka, kterou přepážková zařízení obsahují, je připevněna na vhodném místě na předním panelu stolu, aby byl zajištěn dobrý poslech ve výšce ucha zamýšleného uživatele (jak stojícího, tak sedícího, např. pro uživatele na invalidním vozíku).
 • Pamatujte, že magnetické pole generované vertikálně indukční smyčkou může vytvářet nulové body „tzv. mrtvá místa“. Proto vždy zkontrolujte signál v celém ozvučovaném prostoru pomocí vhodného měřicího přístroje nebo přijímačem IL a v případě potřeby zapojení upravte.
 • Ujistěte se, že je systém zapojen tak, aby se aktivoval při každém zapnutí pokladny, počítačového terminálu nebo jiného přístroje, na který je funkčně napojen. Systém je neslyšitelný, takže je velmi snadné zapomenout jej zapnout.
 • Zajistěte, aby bylo u přepážky umístěno odpovídající značení a aby zůstalo viditelné i když u něj lidé stojí ve frontě.
 • Při realizaci indukční smyčky formou ploché měděné pásky nalepené na podlaze zajistěte, aby byla podlaha čistá, bezprašná, suchá a bez ostrých úlomků, které by mohly prorazit ochrannou lepenou fólii a uzemnit smyčku.
 • Při použití ploché měděné pásky na kovové podlaze použijte pod měděnou páskou vrstvu izolační (nevodivé) pásky.
 • Použijte potištěnou varovnou pásku k přilepení měděné pásky k podlaze, abyste předešli případnému poškození při kladení koberců, příp. při úklidu nebo provádění nějakých úprav na podlaze.
 • Ze stejného důvodu nainstalujte smyčkový kabel z měděné pásky několik centimetrů
  od stěny, aby nedošlo k jeho poškození při malování, tapetování, řezání koberců nebo linolea apod.
 • Použijte ovládací prvky na zařízení k optimalizaci signálu a uvedení do provozu podle požadavků normy
  IEC 60118-4.
 • Poslechněte kvalitu zvuku systému IL pomocí vhodného přijímače IL a o subjektivním vyhodnocení udělejte zápis.
 • U vchodu do místnosti s instalovanou IL zajistěte odpovídající značení (mezinárodně uznávané logo IL). Stejně tak i uvnitř.
 • Pokud jste firma oficiálně se věnující projektování, dodávce, montáži a seřízení systému IL, uveďte po instalaci systém IL do provozu podle normy IEC 60118-4 a poskytněte správci místa certifikát o shodě
  (viz str.10).

Pokud sami nedokážete výše uvedená zjištění správně vyhodnotit a přizpůsobit jim projekt, požádejte o pomoc s návrhem odborníky, kteří budou schopni využít k realizaci kvalitního díla v případě potřeby i komplexní fázové systémy s více smyčkami.

Totéž platí o požadavku, aby systém byl nainstalován a spuštěn v souladu s normou IEC 60118-4.

I v této otázce je vhodné se obrátit na odborníky.

 

Kabel indukční smyčky – samostatný drát (lanko) pro uložení kabelu pod podlahu/beton:

Průřez kabelu  Tloušťka kabelu s izolací Délka role
1.0mm2 3,7mm 100m
2,5mm2 5,6mm 100 nebo 200m

Ukázka uložení kabelu indukční smyčky na schodišti:

a)

 

b)

c)

Plochý Cu páska pro použití pod lino, parkety:

Průřez Tloušťka pásky Šířka pásky Délka role
1.0mm2 0,10mm 10 mm 50 m
1,8mm2 0,10mm 18 mm 50 nebo 100 m
3.0mm2 0,15mm 20 mm 50 nebo 100 nebo 200 m

4.  Situace, ve kterých často dochází k chybám a návrhy, jak se těmto chybám vyhnout

Některých chyb z této oblasti se bohužel občas dopouštějí i profesionální dodavatelské a montážní firmy. Proto je vhodné, aby investor IL byl o dané problematice alespoň poučen.

Tedy, je-li to možné, vyhněte se následujícím nesprávným postupům:

 • Nevybírejte zesilovač IL pouze na základě údajů o předpokládaném pokrytí prostor uvedených v technické specifikaci výrobce. Údaje výrobce jsou pouze orientační. Vždy proveďte patřičný výpočet požadované intenzity výstupního výkonu zesilovače tak, aby odpovídal naměřeným hodnotám.
 • Nikdy neignorujte účinky ztráty signálu v kovové konstrukci. Vždy proveďte pečlivé ohledání a  proměření prostor, kde má být IL namontována. Výsledkem tohoto měření může být i závěr, že indukční smyčka není v daném konkrétním případě správným řešením. Toto nebezpečí číhá na projektanty v každé budově s moderní železobetonovou konstrukcí! Přitom mnozí ho podceňují.
 • Neinstalujte smyčku po obvodu stěny ve výšce ucha – nikdy!!!. Pokud nebudete toto doporučení respektovat, hrozí v momentě, kdy uživatel IL bude stát blízko stěny, přetížení sluchadla. Tím vznikne nerovnoměrná intenzita pole v celé místnosti, která zhorší poslechové podmínky všem uživatelům IL.
 • Na vstupu systému IL nepoužívejte všesměrové stropní nebo nástěnné mikrofony (viz předcházející kapitolu).
 • Při uvádění IL do provozu se nemůžete spokojit s tím, že smyčka „nějak funguje“. Jak bylo uvedeno už výše, fungování systému IL je nutno prověřit kontrolním poslechem. Bez kontrolního poslechu pomocí vhodného přijímače a jeho subjektivního posouzení nelze IL označit za funkční. Výsledek vždy porovnejte s požadavky normy IEC 60118-4 a výsledek subjektivního hodnocení zapište do finálního měřicího protokolu (viz str.10).


5. Praktická doporučení pro výběr a nastavení přenosných indukčních smyček

 • Stejně jako u stacionárních IL je i u přenosných zařízení důležitá správná volba a umístění mikrofonu. Pokud to zařízení umožňuje, využijte možnost připojení externího mikrofonu, který by měl být umístěn co nejblíže ústům osoby, jejíž hlas je třeba zachytit. Pokud externí mikrofon není k dispozici, pak by osoba, jejíž hlas je třeba zachytit, měla upravit svou polohu tak, aby byla co nejblíže k mikrofonu.
 • Ujistěte se, že plochá strana přenosného zařízení systému IL směřuje k osobě se ztrátou sluchu, která systému využívá a že zařízení bylo nastaveno ve vhodné vzdálenosti pro zajištění pohodlného poslechu.
 • Před použitím se ujistěte, že zařízení je dostatečně nabito, pokud nebude k dispozici elektrická zásuvka.
 • Ujistěte se, že žádná z možností automatického vypínání baterie nevypne systém během provozu.
 • Provádějte pravidelnou údržbu systému a baterií a provádějte pravidelné provozní kontroly pomocí měřicího přístroje.
 • Nepoužívejte přenosné přepážkové systémy IL v místech, kde není vyškolena obsluha.
 • Nepoužívejte označení poslechové IL smyčky k propagaci systému jako dostupného na místech, kde systém není trvale umístěn (tedy tam, kde je používáno pouze přenosné zařízení).

Důležité hodnoty pro nastavení funkce indukční smyčky:

 • Proud – definuje magnetické pole ve smyčce.
 • Volt – je nosným prvkem proudu a impedance.
 • Indukčnost kabelu je důležitá – plochá Cu páska je méně induktivní, účinnější je kulatý kabel.
 • Napětí – je formou všeobecně známého Ohmova zákona v přímém vztahu k proudu, který protéká vodičem IL a odporu tohoto vodiče. Může být limitující ve spojení vyššího proudu s délkou kabelu.

Pokud je ve smyčce nižší napětí, pak je potřeba zvolit silnější kabel z důvodu omezení odporu ve kabelu.


6. Postupy hodnocení a testování místa, kde je nainstalovaná nebo kde by měla být nainstalována IL

a) Klíčové otázky:

 • Jak se jmenuje konkrétní místo a místnost?
 • Jaký typ systému je vyžadován?
 • Jsou k dispozici výkresy ozvučovaného prostoru v požadovaném měřítku?
 • Je přesah signálu problémem pro okolní systémy z hlediska vzájemného rušení nebo z hlediska zachování důvěrnosti?
 • Je v budově nebo ozvučovaném prostoru kovová konstrukce?
 • Kde konkrétně mohou nebo mají být smyčky(a) nainstalovány(a)?
  (podlaha, strop, stěny místnosti vnitřní příp. vnější, další možnosti…)

b) Co a jak měřit

 • U instalovaných IL měříme soulad funkce systému indukční smyčky s požadavky mezinárodní normy IEC60118-4. Měření provádíme testovací smyčkou a měřicím přístrojem pro měření elektromagnetického pole. Výrobců i dodavatelů takových přístrojů je celá řada. Např. Audioropa, Ampetronic, Connevans, Opus, Contact. (viz str. 9, bod e) této kapitoly.
 • Přístrojem se měří výkon systému instalované indukční smyčky. Měří se tři kalibrované provozní režimy:  Šum, síla pole a frekvenční odezva.
 • Měřicí přístroj vesměs funguje prostřednictvím sluchátek také jako přijímač indukční smyčky. Díky tomu si osoba, která měření provádí, může snadno zkontrolovat kvalitu finálního poslechu signálu vysílaného smyčkou.
 • Přístroj by měl být součástí výbavy každého technika, popřípadě instituce poskytující služby v oblasti optimalizace využití IL.
 • Dále se měří: šum na pozadí (minimálně – 22 dB) a ztráty v kovových konstrukcích.

c) Postup testování:

 • Používejte kalibrovaná měřicí zařízení. (např. FSM, CMR3, analyzátor zvuku a další,  viz str. 9 – bod e).
 • Najděte nejvzdálenější bod na obvodu, který má být testován.
 • Do vstupní zásuvky testeru připojte testovací vodiče ke svorkám „ Line, Neutral a Earth“.
 • Změřte a zapište výsledky.
 • Výsledky měření porovnejte s normou IEC60118-4.
 • V případě nesouladu upravte výkon smyčkového vysílače nebo upravte tvar a umístění smyčky nebo obojí.

Praktické poznámky a doporučení:

 • V případě pochybností nejprve otestujte indukční smyčku po obvodu. Pokud je ale u měřené IL požadován přesah signálu mimo ozvučovaný prostor, je test po obvodu pouze orientační.
 • Testovací smyčka by měla být umístěna v blízkosti stávající indukční smyčky.
 • Zvolte vhodnou šířku měřicí smyčky pro testování.

d) Co zaznamenat?

 • Skutečné rozměry smyčky v ozvučovaném prostoru.
 • Výšku/pozici měření signálu (ve kterém místě a v jaké výšce je umístěna testovací smyčka).
 • Testovací signál (obvykle 1 kHz sinusový nebo kombinovaný signál).
 • Smyčkový proud (RMS).
 • Naměřenou sílu magnetického pole.
 • Konfiguraci testovací smyčky (délka, šířka, umístění – výška od podlahy resp. země, materiál atd.).

e) Měření výkonnosti systému indukční smyčky – měřicí přístroje

V současnosti existuje celá řada měřicích přístrojů pro objektivní měření parametrů IL. Níže je uvedeno několik příkladů:

Obr. 9:  Měřicí přístroj FSM

FSM
Jednoduché řešení pro měření, nastavení a uvedení do provozu systému indukční smyčky podle požadavků normy IEC60118-4. Měřicí přístroj FSM nabízí tři kalibrované provozní režimy pro vyhodnocení šumu na pozadí, intenzity pole a frekvenční odezvy. Umožňuje připojení externích sluchátek pro zjištění úrovně signálu ve smyčce a k subjektivnímu posouzení kvality zvukového přenosu.

Obr. 10: Měřicí přístroj Loopworks Measure

 • Kvalitní samokalibrační zvukový indukční smyčkový přijímač pro zjištění indukčního pole vertikálně zapojené přijímací cívky. Přijímač lze propojit s iPad nebo iPhone
 • Měření je v souladu se standardem IEC 60118-4

Obr. 11: Propojení Loopworks Measure R1 s iPad nebo mobilním telefonem

Obr. 12:  Minilyzer ML1 NTI – smyčkový přijímač + měřič všech základních parametrů IL


7. Uvedení indukční smyčky do provozu

Jak bylo zmíněno opakovaně v předcházejícím textu, je nutno při instalaci a zprovoznění IL dbát na to, aby byly beze zbytku splněny všechny normy jak evropského, tak národního (českého, slovenského a slovinského) charakteru.

Dodavatel a montážní firma (pokud se nejedná o stejnou firmu) je povinen odběrateli stvrdit soulad s normami a příp. dalšími předpisy Prohlášením o shodě.

Tabulka č. 2: Prohlášení o shoděPříloha 1: Části 2 metodiky

Indukční smyčky v dopravě

Doprava je oblastí, kde je možnost využití IL velice široká. Ve vyspělých zemích Evropy i na severoamerickém kontinentu slouží IL osobám se sluchovým postižením na mnoha místech v oblasti cestování, resp. dopravy. Typická místa, kde se můžeme setkat s IL, jsou například:

Nádraží a letiště:

 • pokladny pro nákup jízdenek – ať už automatické bez obsluhy nebo klasické pokladní přepážky s obsluhou;
 • přepážky pro letové odbavení s obsluhou;
 • automatické terminály pro letové odbavení bez obsluhy;
 • informační body, automatické bez obsluhy nebo s obsluhou;
 • body první pomoci;
 • hlášení nádražního resp. letištního rozhlasu – pokud hlášení rozhlasu není souběžně s tlampači šířeno i indukční smyčkou, je po zesílení pouhým sluchadlem pro cestující se sluchovým postižením nesrozumitelné (maskování okolním hlukem + silná ozvěna);
 • výtahy v prostorách odbavovacích hal, na nástupištích, na jednotlivých „gatech“ atd.;
 • interkom při závorou nebo semaforem řízeném vjezdu na parkoviště umožňující v případě potřeby komunikaci s obsluhou parkoviště.

Proto je kromě informací shrnutých v kapitole „Metodika 3d) část1“  problematice IL v dopravě věnována i tato samostatná příloha. Všichni partneři projektu budou pochopitelně usilovat, aby prosazení IL v dopravě bylo v partnerských zemích i v celé Evropě výraznější. K tomu by měly přispět projektové výstupy vč. této výukové příručky.

Zvukové informace v dopravních prostředcích (vlak, tramvaj, metro…)

Tato kategorie využití IL vyžaduje sofistikovaná technická řešení. Problémem jsou proměnlivé podmínky, ve kterých se systém IL musí vypořádat s nejrůznějšími rušivými vlivy. Ztráty v kovových konstrukcích dopravních prostředků, jiskření generované třením pantografů o napájecí vodič, rušivé elektromagnetické pole generované tyristory řídícími elektromotory zmíněných dopravních prostředků a další v čase proměnlivé vlivy uvnitř i vně tramvají, metra, trolejbusů atd. Relevantní je také požadavek provozovatelů dopravních prostředků, aby prostřednictvím IL nedocházelo k rušení bezdrátových pojítek využívaných ke komunikaci mezi řidiči a jejich dispečinkem. Rovněž je nutno řešit i situaci, kdy např. ve stanici se setkají v minimální vzdálenosti dva (nebo i více) dopravní prostředky a v každém z nich je v provozu IL vysílající jiné informace (např. seznamy stanic, které jsou pro různé linky různé). Přetok magnetického pole z IL instalovaných v těchto prostředcích musí být minimální. Vyhovět těmto a řadě dalších požadavků kladených na systémy IL v dopravních prostředcích je možno jedině na základě bohatých zkušeností, a špičkových teoretických znalostí. Jedině s jejich využitím je možno vyprojektovat speciální „na míru šitý“ smyčkový zesilovač a složitý systém smyček řešící výše uvedené požadavky a problémy.

Obr. 13: Doporučené zapojení indukční smyčky na vlakových zastávkách

Vždy záleží na architektonickém uspořádání nástupiště.  Pokud je to možné, pak by délka instalované indukční smyčky měla obsáhnout prostor přibližné délky vagónu. Délka použitého kabelu IL do 70m o 1x průřezu 2,5mm, při instalaci 2x závitu může být velikost IL smyčky menší.

Ukázka návrhu instalace indukční smyčky pro připravované nádraží

Předpokládaný dosah signálu při zapojení IL smyčky po obvodu haly, včetně umístění do tří pokladen.

Předpokládaný dosah signálu při zapojení překládané IL smyčky v hale.

Obr. 14: Označení instalované IL smyčky na ploše nástupiště formou betonové kachličky v Nothinghamu

Aktuální stav využívání IL v oblasti dopravy v partnerských zemích projektu

Z partnerských zemí projektu je v této oblasti aktuálně nejdále Slovensko. Ve městě Košice tam jezdí 46 tramvají značky Vario LF2 vybavených indukční smyčkou pro nedoslýchavé.

V České republice je „první vlaštovkou“ tramvaj vybavená IL, která díky spolupráci koordinátora projektu (Unie neslyšících Brno) s Dopravním podnikem města Brna jezdí v běžném provozu v Brně.Příloha 2 Části 2 metodiky:

Další uázky využití indukčních smyček mimo oblast dopravy

Měření signálu IS na akci Babské léto v r. 2021 v Brně Lužánkách.

Ukázka přípravy a zapojení IL v Auditoriu v Praze

Návrh zapojení a vizualizace signálu IL v Auditoriu centra architektury a Městského plánování v Praze

Zesilovač IL a měření signálu
v Auditoriu centra architektury a Městského plánování v Praze

Instalace IL v kostele Porta Coeli u Tišnova