PROČ PRÁVĚ INDUKČNÍ SMYČKY (IL)?!

Postižení sluchu je vážným zdravotním problémem, který bez kompenzačních pomůcek významně ovlivňuje plnohodnotné začlenění takto postižených osob do většinové společnosti. Lidé, kteří trpí hluchotou, mají problém s porozuměním psanému textu. Větším problémem je verbální projev. Mluvený projev neslyšících je nepřirozený, mnohdy nesrozumitelný. Kvalita verbální komunikace determinuje možnosti neslyšících, může negativně ovlivňovat pracovní uplatnění apod.

To, že osoby s postižením sluchu, pokud je jejich sluchové postižení závažnějšího charakteru, mají nepřirozenou intonaci, současná majoritní společnost vesměs už respektuje. Neschopnost reagovat na aktuální situaci je už ale většinou za hranou tolerance.

Je proto nutné pomáhat neslyšícím k plnohodnotnému životu kompenzačními a komunikačními pomůckami. Indukční smyčka (dále jen IL), je technické komunikační zařízení, které je z hlediska osob s postižením sluchu velmi pohodlné. Postačí běžné sluchadlo, které neslyšící užívá v každodenním životě, přepnout do modu, ve kterém bezdrátově přijímá signál z IL a porozumění tomu, „o čem je řeč“, se stává realitou. Samozřejmě za podmínky, že v daném objektu:

  • jednacím sále
  • divadle
  • sportovní hale
  • na nádraží
  • v kostele

je IL instalována a je funkční. Povinnost vybavit místa, kde se shromažďuje více lidí IL, má i legislativní podporu. Ale ta je v mnoha případech respektována pouze formálně.

Cílem projektu je tedy oslovit instituce a organizace vlastnící objekty, ve kterých má být podle Vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. instalovaná IL a stavební úřady, které schvalují investiční aktivity developerů a nabídnout jim relevantní informace, jak, kdy, kde a co učinit, aby vyhláškou zmíněná komunikační bezbariérovost byla zajištěna. Do této cílové skupiny patří projektanti, architekti, osoby zajišťující technické vybavení budov, servisní pracovníci,vlastníci a provozovatelé zmíněných objektů a další.

Projekt se ale zaměřuje i na druhou stranu bariéry – na samotné neslyšící. Ti budou v rámci projektu vyškoleni, jak IL správně používat, co od ní očekávat a kde a jak se dožadovat její plné funkčnosti.

Pozornost projektu bude věnována i skupině foniatrů a audiologů.

Všem výše zmíněným tento projekt nabízí pomoc ve formě ucelených informací zpracovaných interaktivní online formou dostupnou jak na patřičných webových stránkách projektu. Projekt je řešen v rámci projektového partnerství 3 zemí: Česko, Slovensko a Slovinsko,protože situace v těchto zemích je víceméně obdobná.

Cílem projektu je také vyvrácení nepravdivých tvrzení, že technologie IL sloužící jako komunikační prostředek osobám, které používají sluchadlo nebo mají voperovaný kochleární implantát, je zastaralá, a tedy nemá cenu se jí dále zabývat. Opak je pravdou. IL prožívají ve vyspělých zemích po celém světě renesanci.Výstupem tohoto projektu budou nejen ucelené, přehledné a online dosažitelné informace o nejnovějších trendech v dané oblasti, ale i metodika, jak tyto informace co nejúčinněji šířit mezi neslyšícími i intaktní společností. Tato metodika bude v rámci projektu i po jeho ukončení využívána pro vzdělávací aktivity jak pro neslyšící, tak pro slyšící odbornou veřejnost. Ve smyslu této metodiky budou pořádány webináře, semináře, kurzy pro obě cílové skupiny a další vzdělávací aktivity.

Zvláštním, pro neslyšící velice vítaným výstupem projektu bude interaktivní mapa názorně prezentující objekty a místa, ve kterých IL jsou instalovány.Tato mapa pomůže neslyšícím plánovat své studijní, pracovní i volnočasové aktivity tak, aby mohly nainstalovaných a funkčních IL využívat (např. v divadlech, kostelích, na nádraží apod). Interaktivní mapa bude zpřístupněna také uživatelům chytrých telefonů.