MERANIE SIGNÁLU IS

Skúšobné meracie zariadenie IEC 62489-1

text