PREČO PRÁVE INDUKČNÉ SLUČKY (IL)?!

Postihnutie sluchu je vážnym zdravotným problémom, ktorý bez kompenzačných pomôcok významne ovplyvňuje plnohodnotné začlenenie takto znevýhodnených osôb do väčšinovej spoločnosti. Ľudia, ktorí trpia hluchotou, majú problém čítať s porozumením i problém porozumieť písanému textu. Najväčším problémom je verbálny prejav. Hovorený prejav nepočujúcich je neprirodzený, veľakrát nezrozumiteľný. Kvalita verbálnej/hovorenej komunikácie determinuje/vopred určuje možnosti nepočujúcich – môže negatívne ovplyvňovať ich pracovné uplatnenie, ich obmedzenia a pod.

To, že osoby so sluchovým postihnutím, pokiaľ je ich sluchové znevýhodnenie závažnejšieho charakteru, majú neprirodzenú intonáciu/zvukové vlnenie hlasu, súčasná majoritná/väčšia časť spoločnosti už rešpektuje. Neschopnosť reagovať na aktuálnu situáciu, je už ale väčšinou za hranou tolerancie.
Je preto potrebné pomáhať sluchovo znevýhodneným k plnohodnotnému životu kompenzačnými a komunikačnými pomôckami.

Indukčná slučka (ďalej v texte iba „IL“), je technické komunikačné zariadenie, ktoré je z hľadiska osôb so sluchovým postihnutím veľmi pohodlné. Postačí bežný načúvací aparát, ktorý nepočujúci používa v každodennom živote, prepnutím na načúvacom aparáte do polohy „T“ (cievka), v ktorom „IL“ magneticky prenesie zvuk z mikrofónu, z televízneho alebo zvukového signálu priamo do načúvacích aparátov a kochleárnych implantátov bez rušenia, bez šumu na pozadí, čiže porozumenie tomu „…o čom je reč?…“ sa stáva realitou. Samozrejme za podmienky, že v danom objekte:

  • Rokovacia miestnosť, konferenčné priestory,
  • Divadlo, kino, koncertná sála, kultúrne domy,
  • Športová hala, štadióny,
  • Železničná, autobusová stanica,
  • Kresťanské domy, kostoly,
  • Školy, univerzity,
  • Verejné inštitúcie,
  • Dopravné prostriedky

je „IL“ nainštalovaná a je v prevádzke, čiže funkčná. Povinnosť zabezpečením, inštalácie „IL“ do objektov, kde sa zhromažďuje viac ľudí, má i legislatívnu podporu. Tá je ale v mnohých prípadoch rešpektovaná iba formálne.

Cieľom projektu je predovšetkým osloviť inštitúcie, úrady, organizácie, spoločnosti vlastniace objekty, v ktorých má byť podľa Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.03.2024, inštalovaná „IL“ taktiež Stavebné úrady, ktoré schvaľujú investičné aktivity developerov a ponúknuť im relevantné informácie – ako, kde, kedy a čo spraviť a zaistiť, aby Vyhláškou spomínaná komunikačná bezbariérovosť bola zabezpečená.

Do tejto cieľovej skupiny patria: projektanti, architekti, osoby zabezpečujúce technické vybavenie budov, technickí a servisní pracovníci, vlastníci objektov, prenajímatelia a nájomcovia objektov a ďalšie osoby, ktorých sa dotýka uvedená Vyhláška.

Projekt sa ale zameriava i na druhú stranu bariéry – na samotných nepočujúcich, nedoslýchavých, ohluchlých. Tí budú v rámci projektu vyškolení, aby vedeli správne používať „IL“, čo môžu od nej očakávať, kde a ako sa dožadovať jej plnej funkčnosti.

Pozornosť projektu bude venovaná i skupine ORL lekárov – audiológov a foniatrov.

Všetkým vyššie uvedeným tento projekt ponúka pomoc vo forme súhrnných informácií spracovaných interaktívnou on-line formou dostupnou na uvedených webových stránkach projektu.

Projekt je riešený v rámci projektového partnerstva troch krajín EÚ: ČESKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, pretože situácia ohľadom indukčných systémov, indukčných slučiek v týchto krajinách je veľmi podobná.

Cieľom projektu je taktiež vyvrátenie nepravdivých tvrdení, že technológie „IL“ slúžiace ako komunikačný prostriedok osobám, ktoré používajú načúvacie aparáty alebo majú voperovaný kochleárny implantát, je zastaralá, a preto nemá cenu sa o „IL“ zaujímať-používať.

Opak je pravdou. Indukčné slučky zažívajú vo vyspelých krajinách po celom svete renesanciu.

Výstupom tohto projektu budú nielen ucelené, prehľadné a on-line dostupné informácie o najnovších trendoch v danej oblasti, ale aj metodika, ako tieto informácie čo najúčinnejšie propagovať, šíriť medzi komunitou nepočujúcich, nedoslýchavých a ohluchlých a intaktnou spoločnosťou. Táto metodika bude v rámci projektu i po jeho ukončení používaná pre vzdelávacie aktivity ako pre nepočujúcich, tak i pre počujúcich a odbornú verejnosť. V zmysle tejto metodiky sa budú uskutočňovať webináre, semináre, školenia, kurzy pre všetky cieľové skupiny i iné vzdelávacie činnosti.

Zaujímavým, pre nepočujúcich veľmi vítaným výstupom projektu bude interaktívna mapa názorne zobrazujúca mestá a v nich sa nachádzajúce objekty, budovy, miesta, kde sú nainštalované „IL“.

Táto mapa bude pomôckou pre nepočujúcich na ich plánovanie svojich študijných, pracovných i voľnočasových aktivít tak, aby mohli tieto funkčné „IL“ využívať.

Interaktívna mapa bude sprístupnená užívateľom chytrých mobilných telefónov.